tisdag, april 9, 2024

Ordningsregler JBK

Medlemskap, nycklar, grind, lås och JBK-Vimpel

En båt per aktivt medlemskap gäller. Medlem som önskar ha fler båtar inom klubbens verksamhet får söka fler medlemskap. Undantaget är småbåtar, s.k. släpbåtar för bogsering.

Medlem får ej nyttja JBK:s område eller anläggningar för bedrivande av näringsverksamhet.

Det är inte tillåtet att permanent bo i båten eller på annat sätt bo inom klubbområdet. Enda undantaget är övernattning i båten i samband med båtupptagning, sjösättning eller tillfälligt arbete med båten.

Aktiv medlem erhåller tillträde till JBK’s GSM-styrda grind och nyckel till klubbhus samt vaktstuga. Medlem skall lämna sitt mobilnummer till hamnfogden för registrering i grindutrustningen. Respektive GSM-användare med behörighet till grinden ansvarar för vem den släpper in till området. Aktiv och passiv medlem erhåller nyckel till anläggning på Brunskär om medlemmen så önskar. Nycklar utkvitteras mot fastställd depositionsavgift hos kassören. Nyckel får ej utlånas eller kopieras. Samliga nycklar skall återlämnas vid utträde ur JBK annars räknas inte medlemskapet som avslutat.

Medlem skall föra JBK-vimpel på båten då den ligger i sjön. Tillträdande medlem erhåller första vimpeln gratis.

Begäran om utträde ur klubben skall ske skriftligen till kassören och vara styrelsen tillhanda senast sista december annars debiteras ordinarie medlemsavgift. Efter att medlem fullgjort sina plikter (åtaganden) mot klubben, beviljar styrelsen utträde.

Trafikregler

Högsta hastighet till och från JBK-området på vår grusväg är 30 km/tim. I nära anslutning och inom området råder absolut “gåfart” högst 5 km/tim. Parkering sker på egen risk och på för säsongen anvisade platser.

Elsäkerhet

El får enbart vara anslutet till elnätet den tid man vistas vid och arbetar i båten. Detta gäller oavsett om båten står på land eller ligger vid gryggorna. Undantag från denna regel medges vid batteriladdning under följande förutsättningar:

  • Laddaren skall vara av en elektronisk, kortslutningssäker och helst gastät typ somkänner av batteriets laddningsstatus (Cetek eller motsvarande).
  • Anslutningskabeln ska vid stickproppen vara märkt med skylt ”Laddning pågår” samt datum för när laddningen påbörjades.
  • Maximalt 2 dygn för batteriladdning gäller.

Regler vid förande av båt invid och inom bryggområde

Högsta hastighet är 5 knop. Det är förbjudet att förtöja båten tillfälligt eller för längre tid så att den hindrar andra båtars framkomst inom området.

Använd gott omdöme.

Förtöjningsregler

Förtöjningsplats tilldelas dig av hamnfogde eller hamnförman. Förbjudet att förtöja båten på förtöjningsplats som ej är tilldelad dig.

Utlåning, byte eller överlåtelse av förtöjningsplats får endast ske efter tillåtelse från hamnfogde eller hamnförman. Respektive båtägare är skyldig att anmäla till hamnfogden om båtplatsen skall lämnas för längre tid, t.ex. om du har sommarplats på annat ställe. Medlem är skyldig att anmäla båtbyte till hamnfogden. Före byte till större båt bör medlem kolla med hamnfogden om det finns en lämplig ledig båtplats.

Det är förbjudet att förtöja båtar utefter bryggors långsidor eller vid mastkranen om inte mastningsarbeten är aktuella. Hamnfogde eller hamnförman kan ge tillfälliga dispenser. All förtöjning skall ske genom att förtöjningslinor, schacklar, fjädrar, lås samt kättingar är av godkända dimensioner.

Samtliga båtar som ligger vid D-bryggan skall vara förtöjda i stäven med ”dubbla gummifjädrar” typ Forshaga. Vidare ska samtliga båtar med över 8 meters längd  förtöjda vid klubbens bryggor, vara försedda med minst 3 st fendrar per sida.

För vidare info, se Förtöjningsanvisning JBK på JBK’s webbsida www.järnabåtklubb.se

Regler vid båtrustning

Kom överens med Dina båtgrannar på planen. Slipa på förmiddagen, fernissa på eftermiddagen. Tänk på brandfaran! Brand måste till varje pris undvikas.

Värmefläktar, elelement eller andra värmekällor som kan orsaka brand får under inga omständigheter lämnas utan tillsyn. Vid särskilt behov skall hamnfogde eller hamnförman vidtalas.

Elkablar med skarvdosor som dras från elcentralerna får ej lämnas utdragna på marken efter användandet.

Det är inte tillåtet att ha plastdunkar med någon typ av kemikalier för att tynga presenningar.

Regler vid sjösättning

Före varje sjösättning anslår hamnfogden sjösättningsanvisningar på klubbens anslagstavla. Anvisningarna skall ovillkorligen åtlydas.
Maxvikten på båtar vi kan lyfta är 9 ton och maxbredden är 4 meter. Vid varje sjösättning, se till att båten är färdigrustad, avtäckt och att täckningen inte är i vägen för truck eller kran.

För sjösättning av båtar med mast monterad på båten gäller följande:

Båtklubben avsäger sig ansvar för eventuella skador som uppstår på mast eller rigg i samband med sjösättning eller upptagning när masten är monterad på båten.

För sjösättning av träbåtar gäller följande:

  • Båten skall vattnas kontinuerligt minst 3 veckor före sjösättning.
  • Mattor/säckväv eller liknande material med uppsugande egenskaper skall appliceras på insidan av skrovsidorna vid vattning för att erhålla önskad effekt.
  • Båten skall vid sjösättningstillfället vara utrustad med 2 st fungerande länspumpar vilka, var för sig, skall vara dimensionerade för att kunna hålla båten flytande.

Underlåtenhet att följa dessa regler innebär att båten inte sjösätts vid det aktuella tillfället och kostnader enligt ”Regler vid extra sjösättningar m.m.” kan komma att påföras båtägaren.

Se till att motorn är provad och fungerar. Efter sjösättningen skall du städa båtplatsen samt ställa pallvirke och täckning på anvisad plats. Du skall märka din båttäckning, bockar och stöttor med ditt medlemsnummer. Innan sjösättning måste du, för att få båten sjösatt, uppvisa gällande båtförsäkring samt att dina avgifter till JBK är erlagda.

Regler vid upptagning

För upptagning av båtar med mast monterad på båten gäller följande:

  • Styrelsen rekommenderar starkt att masten har tagits av innan upptagning av båten. Båtklubben avsäger sig ansvar för eventuella skador som uppstår på mast eller rigg i samband med sjösättning eller upptagning när masten är monterad på båten.
  • Du skall i god tid före upptagning kontrollera och eventuellt åtgärda din båts bockar, vaggor och stöttor etc. så att de är i fullt funktionsdugligt skick och i en sådan kondition att de klarar att stötta din båt under torrsättningen samt att upptagningen går så smidigt som möjligt.

Följ därför ovillkorligen hamnfogdens skriftliga och muntliga anvisningar. Du skall se till att din båts bockar och stöttor är förberedda och finns på plats. Du skall även förbereda tamp till aktre lyftstropp i syfte att spara ytterligare tid.

Styrelsen kommer inför varje säsong att ha beslutat ett sista datum för båtupptagning för de båtar som ej kunnats ta upp vid ordinarie tillfällen.

Regler beträffande masthantering

På och avmastning får ej ske då sjösättningar eller upptagningar pågår. Du skall förbereda båt och mast innan du förtöjer vid mastkranen. Detta gäller både vid på- och avmastning d v s du skall tillbringa så kort tid som möjligt vid mastkranen. Lägg aldrig masten intill mastkranen eller på mastbryggan innan du är färdig för påmastning.

I samband med förberedelser av masten på planen inför påmastning så skall detta ske på så kort tid möjligt.

Då båten avmastats, se till att masten kommer från mastbryggan så fort som möjligt och att den ej heller blir liggande på planen utan efter att spridare och skrymmande delar bortmonterats kommer in i mastskjulet så fort som möjligt. Märk mast och bom med Ditt medlemsnummer.

Fiske på bryggorna

Fiske är inte tillåtet från eller mellan bryggorna.

Brunskär

På Brunskär finns inga soptunnor eller återvinning för sopor. Sopor ska följa med i båten när man åker därifrån. Sopor kan inte lämnas på ön. Det är förbjudet att skräpa ner på Brunskär, som att slänga sopor, toapapper, engångsgrillar eller liknande i naturen eller i vattnet. Det är förbjudet att bryta kvistar eller fälla träd på ön. Bastun är endast till för JBK’s medlemmar samt deras gäster. Öppen eld på berg och mark är absolut förbjudet. Fiske med nät får ej förekomma runt ön. Förtöjning mot brygga sker med för eller akter, ej långsides.

Visa hänsyn till varandra.

Regler vid extra sjösättningar, båt på land etc.

Du som är aktiv båtägare i Järna båtklubb och har din båt liggande på klubbens område skall ha din båt sjösatt enl. klubbens sjösättningsplan. Du kan till styrelsen ansöka om att få ha båten kvar på land under sommarhalvåret. I ansökan som gäller för 1 år skall du till styrelsen ange de skäl du har för att inte sjösätta din båt. Styrelsens beslut får du efter nästkommande styrelsemöte. Du kan ha din båt stående på land maximalt 3 år i följd och betala fastställda avgifter. Sedan måste båten utan dröjsmål sjösättas eller flyttas från klubbens område. Att bryta mot dessa regler kan medföra uteslutning ur klubben och rättsliga åtgärder kommer att vidtagas.

Regler vid medlems försäljning av båt

När båten lämnar föreningen

Vid medlems försäljning av båt, när både personen och båten lämnar föreningen, så kvarstår personen som säljer den som medlem tills båten har lämnat området. Den person som köpt båten tillåts komma in på klubbområdet som ”familjemedlem”, till den person som säljer, för att kunna göra båten klar för sjösättningen och bortförandet.

När båten blir kvar i föreningen

Vid medlems försäljning av båt, vilken kommer att vara kvar i föreningen, så kan den utträdande medlemen vid köptillfället godkännas att lämna föreningen vid detta tillfälle och den nye personen kliver in i stället om personen har valts in som aktiv medlem.

Arbetsplikt

Utlysning av arbetsplikt sker genom hamnfogde, hamnförman samt öfogde och anslås på JBK’s anslagstavla och klubbens hemsida. Anmälningslistor för arbetsplikten finns i klubbhuset eller hos hamnfogden. Störst behov av medlemmarnas insatser inträffar på våren då bryggorna behöver ses över inför sjösättning. Ingen sjösättning sker förrän bryggorna är iordningsställda. Arbetsplikten är obligatorisk och avgiften återbetalas efter utförd arbetsplikt.

Regler angående vakttjänst

Du som aktiv medlem i JBK är skyldig att fullgöra vakttjänst vid klubben enligt Vaktinstruktion. För vidare information se Vaktinstruktion på JBK’s webbsida: http://jarnabatklubb.se/medlemssidor/dokument/vaktinstruktion-2/

Värna om miljön

Du skall som medlem i JBK värna miljön. Det är varje medlems ansvar att ta med sig sina sopor både från Brunskär och från klubbområdet till återvinningsanläggning eller deponi. Se även anslag på klubbhuset samt på vår webbsida för planerade städdagar. Sopkärlen utanför grinden är endast till för de sopor som uppstår i klubbhuset. De är inte till för de sopor efter en tur på sjön eller färgburkar, penslar och övrigt som uppstår vid båtvård.

Övrigt

Du är skyldig att se till att klubbhus och områdesgrind är låsta då du inträder på eller lämnar klubbhus eller klubbområde.

Järna Båtklubb är en privat båtklubb där vi alla är aktiva medlemmar. Självklart ska alla se till att ingenting blir förstört, stulet eller nedskräpat inom området eller på Brunskär. Vi ska alla se till att det hålls rent och helt inom klubben och städat kring vinterplatsen och bryggplatsen som man har blivit tilldelad.

Vi funktionärer inom JBK tackar för att du som medlem läser dessa regler, instruktioner och råd samt att du följer dem. Det underlättar vårt arbete och gör allas vår samvaro och vistelser inom klubben trevligare.

/Styrelsen Järna Båtklubb