tisdag, april 9, 2024

Stadgar

1§ Klubbens ändamål

Järna Båtklubb, nedan kallad JBK, är en allmännyttig ideell förening och har som ändamål att stödja sina medlemmar i utövandet av ett aktivt båtliv.

2§ Sammansättning och klubbemblem

JBK består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. JBK:s emblem är vimpel enligt försättsblad. Vimpeln utgörs av en vit trekant med blå ytterkanter och initialerna JBK med ankare i rött på det vita fältet.

3§ Tillhörighet

JBK ansluter sig till andra organisationer och förbund genom årsmötesbeslut.

4§ Beslutande organ

JBK:s beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

5§ Firmateckning

JBK:s firma tecknas av ordförande eller kassör var för sig eller av styrelsen särskild utsedd person.

6§ Verksamhets- och räkenskapsår

JBK:s verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr o m 1 januari t o m 31 december.

7§ Stadgetolkning mm

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte eller avgörs i trängande fall av styrelsen.
Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i JBK att i fråga om tillämpningen av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol.

8§ Stadgeändring

Ändring av JBK:s stadgar kan beslutas endast under två på varandra följande årsmöten och skall då vid omröstning minst tre fjärdedelar av avgivna röster vara till förmån för ändringen för att denna skall antagas. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

9§ Upplösning av föreningen

Beslut om JBK upplösning är giltigt, om det med minst tre fjärdedelars majoritet fattas på två efter varandra följande årsmöten och med minst 12 månaders mellanrum mellan dessa möten.

Om beslut om klubbens upplösning fattas, överlämnas samtliga ev fonder och penningmedel även som övriga tillhörigheter efter revision till av årsmötet utsedd båtklubb, som antagit erbjudandet skriftligt. Enskild medlem har inte rätt till del av JBK:s behållning eller egendom vid upplösningen.

10§ Ansvar

JBK ansvarar för skada som tillfogas medlems person eller egendom eller JBK:s egendom då styrelseledamot eller funktionär under utförande av uppdrag i JBK:s tjänst är vållande.

Medlem ansvarar för skada som tillfogas annan medlems person eller egendom eller JBK:s egendom då denna är vållande.
Båda parter är skyldiga att upprätthålla gällande försäkringar.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

11§ Medlemskap

Person, som önskar inträde i JBK, skall skicka ansökan till styrelsens sekreterare på fastställd blankett. Poststämpel gäller som ankomstdatum. Beslut om bifall eller avslag fattas av styrelsen.

Passivt medlemskap avser den medlem som endast erlägger medlemsavgift.

Aktivt medlemskap avser den medlem som äger eller samäger båt och i någon form utnyttjar klubbområdets anläggningar i Järna.

Om medlemsansökan avslås, skall beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag. I beslutet skall framgå skälen för avslag samt hur den sökande kan överklaga.
Medlem, som tidigare blivit utesluten ur JBK på grund av bristande betalning enl 13§, kan ansöka om nytt medlemskap, först efter att samtliga skulder är lösta till JBK.

Hedersmedlem kan, efter förslag från styrelsen, väljas vid årsmöte.

12§ Utträde

Medlem som vill utträda ur JBK skall skriftligen anmäla detta till styrelsens kassör. Styrelsen beslutar om tidpunkt då medlemskapet anses vara avslutat.

13§ Uteslutning

Medlem, som gör sig skyldig till klandervärt beteende, eller underlåtenhet avseende medlems skyldigheter enl 14§, kan efter en (1) skriftlig varning uteslutas efter beslut av styrelsen.

Medlem, som efter en (1) skriftig påminnelse icke erlägger föreskrivna avgifter inom stipulerad tid, kan av styrelsen uteslutas.

Överklagande om beslut om uteslutning görs till årsmötet. Sådan överklagan skall vara adresserad till sekreteraren och vara poststämplad senast den 31 december innevarande år.

14§ Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem äger rätt att enligt JBK:s föreskrifter deltaga i sammankomster som anordnas för medlemmar, ta del av JBK:s angelägenheter, föra JBK:s vimpel, stå i kö för uppläggningsplats och förtöjningsplats. Passiv medlem med familj får nyttja JBK:s anläggningar på klubbholme. Aktiv medlem med familj får dessutom nyttja klubbområde i Järna.

Medlem är skyldig att följa JBK:s stadgar, ordningsregler och beslut, ta del av information på JBK:s anslagstavla samt betala de avgifter som JBK beslutar. Aktiv medlem är skyldig att fullgöra vakttjänst enligt JBK:s vaktinstruktion.

15§ Avgifter

Medlem betalar varje år, senast före fastställt datum, de av årsmötet beslutade avgifter till JBK. Medlem som under året gör sig skyldig till extra avgift/er betalar dessa enligt fordran.

Tillträdande aktiv medlem erlägger inträdesavgift. Inträdesavgiftens kvarvarande värde, efter avskrivning, återbetalas vid medlemskapets upphörande. Avskrivning görs under 3 år varav årligen med 1/3 av inträdesavgiften.

Aktiv medlem erlägger arbetspliktsavgift. Aktiv medlem kan i mån av behov, när så meddelas, arbeta av erlagd arbetspliktsavgift.
Hedersmedlem erlägger inga som helst avgifter.

ÅRSMÖTE

16§ Tidpunkt, kallelse

Årsmötet som är JBK:s högsta beslutande organ, hålls före utgången av februari månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast två veckor före mötet tillställas medlemmarna.

Har förslag väckts om stadgeändring, upplösning eller sammanslagning av JBK med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för JBK eller dess medlemmar anges detta i kallelsen.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

17§ Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge motioner och förslag att behandlas av årsmötet.

Motioner och förslag, som önskas behandlas på kommande årsmöte, adresseras till sekreteraren samt poststämplas senast den 31 december innevarande år.

18§ Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet
Närvarande medlem äger en (1) röst på mötet. Medlem har yttrande och förslagsrätt. Röstning med fullmakt är inte tillåten.

19§ Beslutsmässighet

Mötet är beslutsmässigt då minst tjugo (20) röstberättigade medlemmar är närvarande på mötet.

20§ Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Med undantag för de i 8§ och 9§ nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsrösten.
Besluten bekräftas med klubbslag.

21§ Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen.

Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen eller till revisor i föreningen.

22§ Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

 1. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt och i rätt tid.
 2. Fastställande av dagordning.
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 4. Val av protokolljusterare tillika rösträknare för mötet.
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste året.
 6. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans och resultaträkning)
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets / räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
 9. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets / räkenskapsåret.
 11. a) Fastställande av avgifter.
  b) Fastställande av ersättningar.
 12. Val av JBK:s styrelse
  a) Ordförande för en tid av två år. (vid val jämnt år)
  b) Vice ordförande för en tid av två år. (vid val ojämnt år)
  c) Sekreterare för en tid av två år. (vid val jämnt år)
  d) Kassör för en tid av två år. (vid val ojämnt år)
  e) Hamnfogde för en tid av två år. (vid val ojämnt år)
  f) Vice hamnfogde för en tid av två år. (vid val jämnt år)
  g) Öfogde för en tid av två år (vid val jämnt år)
  h) Två (2)suppleanter för en tid av ett år (årligen)Val av revisorer
  i) Två (2)revisorer för en tid av ett år. (årligen)
  j) Två (2) suppleanter för dessa, under samma tid. (årligen)Val av valberedning
  k) Tre (3) ledamöter varav en sammankallande (årligen)
 13. Avslutning.

23§ Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst 1/10 av JBK:s röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte, skall den inom 14 dagar utlysa ett sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran.  Kallelsen med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet.

Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista anslås på JBK:s anslagstavla.

Underlåter styrelsen att utlysa eller att kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte, gäller vad som sägs i 18§ och 19§.

VALBEREDNINGEN

24§ Sammansättning, åligganden

Valberedningen, som väljs vid årsmötet, består av tre ledamöter varav en sammankallande. Valberedningen sammanträder när den sammankallande eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

Valberedningen skall senast 31 januari tillfråga dem vilkas mandattid utgår, om de vill kandidera för nästa mandattid.

REVISORER

25§ Revision

Revisorerna skall vara två till antalet jämte två personliga suppleanter.

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av JBK:s räkenskaper, årsmötesprotokoll, styrelseprotokoll och övriga handlingar. JBK:s räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

STYRELSEN

26§ Sammansättning

JBK:s styrelse består av sju (7) ordinarie ledamöter nämligen ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, hamnfogde, vice hamnfogde och öfogde samt två (2) suppleanter för dessa.

För att styrelsen skall kunna fatta beslut krävs att minst fyra av dess ledamöter är närvarande.

Vid förhinder för ledamot inträder suppleant. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden intill nästföljande årsmöte.
Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han får utses till befattning inom styrelsen.

27§ Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen JBK:s beslutande organ och ansvarar för JBK:s angelägenheter. Styrelsen skall svara för JBK:s verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att :

 • tillse att för JBK gällande lagar och bindande regler iakttas,
 • verkställa av årsmötet fattade beslut,
 • planera, leda och fördela arbetet inom JBK,
 • ansvara för och förvalta JBK:s medel,
 • tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt 25§ och
 • förbereda årsmöte.

Ordföranden åligger:

 • att leda förhandlingar vid styrelsens och JBK:s sammanträden,
 • att sammankalla styrelsen en gång varje kvartal till sammanträde och dessutom till extra sammanträde när så påfordras, eller av övriga styrelseledamöter begäres,
 • att granska och justera förda styrelseprotokoll samt underteckna från JBK utgående viktigare skrivelser och
 • att representera JBK när så erfordras.

Vice ordförande åligger:

 • Att vid ordförandens frånvaro träda i dennes ställe.

Sekreteraren åligger:

 • Att på ordförandes anmaning ombesörja kallelse till sammanträden,
 • att föra protokoll vid styrelsens sammanträden och
 • att vid styrelsesammanträde föredraga nyansökande medlemmar för inträde/utträde
 • ansvara för JBK:s anslagstavla
 • samt svara för information och delgivning av beslut till medlemmarna.

Kassören åligger:

 • Att föra fullständig förteckning över klubbens medlemmar,
 • att uppbära och förvalta klubbens tillkommande medel,
 • att ur klubbens kassa och mot behöriga verifikationer bestrida dess utgifter,
 • att före utgången av verksamhetsårets slut till styrelsen överlämna och redovisa budgetförslag och fördelning omfattande posterna enligt 22§, p10 och p11,
 • att upprätthålla årsrapport över inkomster och utgifter,
 • att varje kvartal upprätta kvartalsrapport i likhet med årsrapporten över inkomster och utgifter. Denna kvartalsrapport skall tillställas samtliga styrelseledamöter i 1 exemplar,
 • att varje kvartal inkomma till styrelsen med kompletterad medlemsförteckning under förutsättning att någon förändring inträffat under den sistlidna månaden.
 • Härvid skall hamnfogden erhålla 1 exemplar extra för att anslås på härför avsedd plats,
 • att varje årsskifte upprätta helt ny medlemsförtecknig, som fördelas enligt föregående stycke, och
 • att till revisorerna lämna redovisning enl 25§.

Hamnfogden åligger:

 • allt som berör hamnområdet,
 • att fortlöpande lämna kassören fullständig förteckning över på JBK:s område förtöjda och upplagda båtar,
 • att förvalta JBK:s inventarier och ha JBK:s egendom noggrant inventarieförd,
 • att övervaka hamnområdet,
 • att tillse ordningsreglernas efterlevnad,
 • att övervaka sliptagning och sjösättning och vad därtill hör,
 • att utlämna nycklar till medlemmar mot kvittenser samt uppbära depositionsavgift och till kassören redovisa härför,
 • att föra förteckning över medlemmar som sliptager eller sjösätter och meddela kassören detta,
 • att kalla medlemmarna till arbete,
 • att föra fullständig förteckning över av medlemmarna arbetad tid och överlämna uppgifterna senast den 31 december till kassören,
 • att anslå tidpunkten för sjösättning och sliptagning på JBK:s anslagstavla,
 • att anslå på härför avsedd plats medlemsförteckning jämte komplement till denna och
 • att innan sjösättning eller sliptagning sker, kontrollera att båten är försäkrad.

Vice hamnfogde åligger:

 • att biträda hamnfogde inom samma ansvarsområde.

Öfogde åligger:

 • allt som berör klubbholme och dess anläggningar.

Suppleant åligger:

 • att vara ordinarie ledamot behjälplig vid utförande av dess åligganden samt vid förfall träda i dennes ställe.

28§ Kallelse, Beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, dock minst en gång varje kvartal, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får ej ske genom ombud.

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskild utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

29§ Överlåtelse av beslutsrätten

Styrelsen får överlåta sin beslutsrätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd. Denne skall med stöd av sitt bemyndigande enligt föregående stycke fortlöpande underrätta styrelsen härom.

SEKTIONER

30§ Bildande och nedläggning av sektion

Beslut om bildande eller nedläggning av sektion fattas av JBK:s årsmöte eller extra årsmöte som sammankallats för prövning av sådan fråga.

31§ Sektionsstyrelse

Ledningen för varje sektion utövas av en sektionsstyrelse, bestående av ordförande och minst två övriga ledamöter. Sektionsstyrelse väljs årligen bland röstberättigade medlemmar av möte med de JBK-medlemmar som bedriver den aktivitet, vilken handhas av sektionen. Sektionsmötets val av sektionsstyrelse skall underställas JBK:s styrelse för godkännande.

Härutöver får JBK:s  styrelse utse en av sina ledamöter att ingå i sektionsstyrelse.

JBK:s  styrelse har rätt att entlediga ledamot i sektionsstyrelse.

32§ Instruktion för sektionsstyrelse

Sektionsstyrelse representerar, ansvarar för, organiserar och genomför aktivitet, vilken handhas av sektionen.

33§ Budget och verksamhetsplan för sektion

Sektionsstyrelse lämnar årligen in förslag till budget och verksamhetsplan för nästföljande verksamhetsår till JBK:s styrelse. Budgetförslag och verksamhetsplan skall vara JBK:s styrelse tillhanda på tid som denna bestämmer.

Sektionsbudget anpassas och inarbetas i JBK:s budget, vilken fastställs vid årsmöte.