Miljö

Inledning

Järna Båtklubb (JBK) har ett unikt och vackert hamn- och naturområde i Järnafjärden vid Moraåns utlopp. JBK förfogar också över en minst lika unik och vacker klubbholme belägen på nordöstra sidan av ön Brunskär på Mörkös västsida.

Det är därför av största vikt att vi gemensamt slår vakt om dessa naturresurser för ett aktivt båtliv i god miljö.

Det är vi medlemmar i Järna Båtklubb som skapar en egen god miljö och säkerhet inom våra unika klubbområden som är vårt närområde för ett avkopplande båtliv och ett gott kamratskap.

Syfte

Miljöplanen syftar till en gemensam och individuell miljömedvetenhet inom klubben. Planen ska vara ett levande dokument och ändras i takt med att ny kunskap kommer fram och nya produkter introduceras. Miljöplanen fastställs av styrelsen i JBK och ska revideras vid förändringar.

Målsättning

JBK ska i all sin verksamhet verka för en god miljö och säker hamn. Miljöarbetet ansluter sig till Sörmlandskustens Båtförbunds och Svenska Båtunionens målsättning att utveckla ett båtliv i balans med människan och naturen.

Hamnområdet

Varje båtägare ska följa de anvisningar och regler som fastställs av JBK för att skapa en god miljö och säker hamn inom området. Båtägare ska i samband med sjösättning tillse att uppställningsplatsen är fri från pallningsmaterial, som skall placeras på anvisad plats.

Sopor

För den allmänna trevnaden ska sopor tas med hem eller lämnas av varje medlem vid kommunens anläggningar för sopor. Det är inte tillåtet att lämna sopor som uppkommer vid skötsel av båt eller ombord på sjön i den soptunna som finns utanför grinden. Denna är endast avsedd för sopor som uppkommer i klubbhuset.

Källsorterat avfall

Plåt, plast, glas och annat avfall som kan källsorteras lämnas av varje medlem vid kommunens anläggningar för sådant avfall.

Farligt avfall

Farligt avfall lämnas av varje medlem vid kommunens anläggningar för sådant avfall. Detta gäller även spillolja, kylvätska (glykol) och liknande.

Bränsle och oljor

För att skona vår egen miljö används miljöanpassade drivmedel och oljor. Detta är speciellt viktigt för tvåtaktsmotorer där Alkylatbensin kan användas tillsammans med miljöanpassade tvåtaktsoljor.

Bottenfärger

Inom klubben kan båtar med bottenfärger avsedda att förhindra påväxtning (s.k. biocidfärger) ej tvättas då klubben saknar anläggning för att hantera de gifter som lösgörs vid tvättning av sådan färg. Vid skrapning eller slipning av båtbotten med sådan färg ska slipmaskin ihopkopplad med en industridammsugare användas. Endast torrslipning tillåts.

Toalettavfall

JBK har tecknat ett ramavtal med Skansholmens Marina för utnyttjande av deras sugtömningsanläggning. Lämna ditt medlemsnummer vid utnyttjande av sugtömningsanläggningen.

Klubbholmen Brunskär

Vid vår klubbholme på Brunskär finns ingen möjlighet att lämna sopor eller avfall. Sådant måste tas med hem. På området finns två utedass men ingen möjlighet att ta hand om toalettavfall från båtarna. Här hänvisas till klubbens avtal med Skansholmens Marina eller annan hamn med möjlighet att ta emot toalettavfall.

Ved till bastun tar den som vill basta med sig till ön. Vid eldning eller grillning, använd de iordningställda eldningsplatserna vid bryggorna eller grilla i egen grill. Det är absolut förbjudet att elda direkt på klippor och mark på ön.

Båtvagnar

Båtvagnar ska märkas och ställas upp på anvisad plats då den inte används enligt
ordningsbestämmelser.

Bilparkering

Bilparkering kan ske antingen på parkeringen utanför grinden till klubbområdet eller inne på klubbområdet.
Respektera avspärrningarna vid kajen och rampen då dessa utnyttjas under större delen av året.

Idéer om JBK:s miljöarbete kan du lämna till miljöansvarig,