tisdag, april 9, 2024

Järna Båtklubbs Miljöplan (2020-05-07)

Inledning

Järna Båtklubb (JBK) har ett unikt och vackert hamn- och naturområde i Järnafjärden vid Moraåns utlopp. JBK förfogar också över en minst lika unik och vacker klubbholme belägen på nordöstra sidan av ön Brunskär på Mörkös västsida. Det är därför av största vikt att vi gemensamt slår vakt om dessa naturresurser för ett aktivt båtliv i god miljö.

Syfte

Miljöplanen syftar till en gemensam och individuell miljömedvetenhet inom klubben. Planen ska vara ett levande dokument och ändras i takt med att ny kunskap kommer fram och nya produkter introduceras. Miljöplanen fastställs av styrelsen i JBK och ska revideras vid förändringar.

Målsättning

JBK ska i all sin verksamhet verka för en god miljö och säker hamn. Miljöarbetet ansluter sig till Sörmlandskustens Båtförbunds och Svenska Båtunionens målsättning att utveckla ett båtliv i balans med människan och naturen.

Hamnområdet

Varje båtägare ska följa de anvisningar och regler som fastställs av JBK för att skapa en god miljö och säker hamn inom området. Båtägare ska i samband med sjösättning se till att uppställningsplatsen är fri från pallningsmaterial, som skall placeras på anvisad plats.

Sopor

För den allmänna trevnaden ska sopor tas med hem eller lämnas av varje medlem vid kommunens anläggningar för sopor. Det är inte tillåtet att lämna sopor som uppkommer vid skötsel av båt eller ombord på sjön i den soptunna som finns utanför grinden. Denna är endast avsedd för det hushållsavfall som uppkommer i klubbhuset.

Källsorterat avfall

Plåt, plast, glas och annat avfall som kan källsorteras lämnas av varje medlem vid kommunens anläggningar för sådant avfall.

Farligt avfall

Farligt avfall lämnas av varje medlem vid kommunens anläggningar för sådant avfall. Detta gäller även spillolja, kylvätska (glykol), färgrester och liknande. Inget sådant avfall får lämnas på klubbområdet utan skall transporteras bort vid arbetets slut och får absolut inte lämnas ute på området (måste stå invallat under tak kort tid tills transport till återvinning kan ske).

Bränsle och oljor

För att skona vår egen miljö används miljöanpassade drivmedel och oljor. Detta är speciellt viktigt för tvåtaktsmotorer där Alkylatbensin kan användas tillsammans med miljöanpassade tvåtaktsoljor.

Bottenfärger

Inom klubben får endast bottenfärger avsedda att förhindra påväxt (s.k. Biocid-färger) användas som är godkända att användas på ostkusten. Vid skrapning eller slipning av båtbotten med sådan färg ska marken under båten täckas så att färgresterna kan samlas upp och lämnas till återvinning (se Farligt avfall).

Bäst är om någon annan typ av skydd mot påväxt kan användas då även biocidfärgerna på sikt väntas bli helt förbjudna på ostkusten.

Båtar med tributyltenn (TBT) över gränsvärdet 100 mikrogram/cm2 måste saneras senast under 2020 då dessa båtar från och med den 1/1 2021 inte längre får sjösättas på ostkusten. Sanering av båtar med hög TBT-halt får utföras på klubbområdet av båtägaren eller företag som båtägaren engagerat för arbetet. Det åligger båtägaren att se till att nödvändiga skyddsåtgärder anpassade till aktuell saneringsmetod vidtas för att undvika kontaminering av mark eller klubbkamrater vid saneringen. Klubben ansvarar inte för bortforsling av saneringsavfall. Detta åligger varje båtägare att utföra och glöm då inte informera personalen på avfallsanläggningen att avfallet innehåller TBT. Anmäl också till Södertälje Miljökontor om när sanering skall ske och vilken metod som avses användas. Miljökontoret kan komma att utföra inspektion vid varje saneringsarbete.

Toalettavfall

JBK har sedan sommaren 2018 en egen sugtömningsanläggning placerad vid vaktstugan för båtar försedda med utrustning för sugtömning. Använd klubbnyckeln för att starta anläggningen.

Klubbholmen Brunskär

Vid vår klubbholme på Brunskär finns ingen möjlighet att lämna sopor eller avfall. Sådant måste tas med hem. På området finns två utedass men ingen möjlighet att ta hand om toalettavfall från båtarna. Här hänvisas till klubbens avtal med Skansholmens Marina eller annan hamn med möjlighet att ta emot toalettavfall.

Ved till bastun tar den som vill basta med sig till ön. Vid eldning eller grillning, använd de iordningställda eldningsplatserna vid bryggorna eller grilla i egen grill. Det är absolut förbjudet att elda direkt på klippor och mark på ön.

Båtvagnar

Båtvagnar ska märkas och ställas upp på anvisad plats då den inte används.

Bilparkering

Bilparkering kan ske antingen på parkeringen utanför grinden till klubb-området eller inne på klubbområdet.
Respektera avspärrningarna vid kajen och rampen då dessa utnyttjas under större delen av året.

Klubbholmen Brunskär

Vid vår klubbholme på Brunskär finns ingen möjlighet att lämna sopor eller avfall. Sådant måste tas med hem. På området finns två utedass men ingen möjlighet att ta hand om toalettavfall från båtarna. Här hänvisas till klubbens anläggning på klubbområdet i Pilkrog eller annan hamn med möjlighet att ta emot toalettavfall. Ved till bastun tar den som vill basta med sig till ön. Vid eldning eller grillning, använd de iordningställda eldningsplatserna vid bryggorna eller grilla i egen grill. Det är absolut förbjudet att elda direkt på klippor och mark på ön!

Det är vi medlemmar i Järna Båtklubb som skapar en egen god miljö och säkerhet inom våra unika klubbområden som är vårt närområde för ett avkopplande båtliv och ett gott kamratskap.

Idéer om JBK:s miljöarbete kan du lämna till föreningens miljöansvarige.